ONLINE KURZ: CIRKULÁRNÍ ZADÁVÁNÍ 

1. ročník kurzu: říjen 2020/květen 2021  

Cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek s prvky cirkularity. 

Organizátor: Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:  

 • CIRA Advisory s. r. o.
 • Advokátní kancelář KROUPA & HELÁN

Představení tématu: 

Veřejné zakázky mají nezanedbatelný podíl na HDP (okolo 12 % v zemích OECD) a v Česku je na ně ročně vynaloženo více než 600 miliard korun. Cirkulární veřejné zadávání klade důraz na ekodesign výrobků, šetrné využívání přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadů. Přináší mimo jiné úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic (díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu), méně emisí CO2, nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů (zejména v oblasti produkce energie) i vody a půdy. Navíc cirkulární veřejné zakázky plně zapadají do plánu Evropské komise a přijatého Zeleného údělu (European Green Deal), který má zajistit přechod na udržitelnější hospodářství evropského kontinentu a celounijní nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050.  
 
To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % by bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin je v České republice na úrovni 7,6 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad je možné uvést například Holandsko, které v roce uvedlo ve svém novém národním reportu cirkularity na míře 25 %. Právě zde však také od roku 2013 aktivně pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde v rámci konkrétních projektů již ve fázi nákupu a zakázkách aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe.  
 
Doporučené rozšiřující vzdělávání: 

Kurz Oběhového hospodářství, který organizuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky.  

Praktické informace 

Odborný garant kurzu: Ing. Soňa Jonášová 

Organizační zajištění kurzu: Dagmar Milerová Prášková (dagmar@incien.org)

Administrativní zajištění kurzu: Petra Pém (recepce@incien.org)   

Rozsah kurzu: říjen 2020 - květen 2021, 10 tříhodinových webinářů s odborníky (kurz bude probíhat vždy od 8:30 do 11:30 s přestávkou 10 min uprostřed kurzu)

Lokace: V současnosti budoucnost vzdělávání patří online formě z důvodu snížení rizika rušení hodin kvůli koronavirovým opatřením. Proto tento ročník bude probíhat prozatím online formou webinářů. Adresu pro připojení dostanou účastníci vždy v pondělí před kurzem.     

DO KURZU SE BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT I V PRŮBĚHU ROKU A PROBĚHLÉ PŘEDNÁŠKY DOSTANE ÚČASTNÍK K DISPOZICI.

Cíl kurzu:  

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké spektrum činností: od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU, a proto je cirkulární zadávání jedno z klíčových témat pro naplňování cirkulární ekonomiky v praxi. 
 

Profil absolventa:   

Absolvent kurzu pochopí souvislosti spojené cirkulárním zadáváním stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí a CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové osobnosti, které rozhodují o strategiích pro zajištění odolnosti podniků a vyhledávání nových příležitostí.   
 
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.  
 

Předběžný obsah & program kurzu: 

(Program 1. ročníku kurzu se stále vyvíjí. Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v programu.) První část webináře bude zaměřena na teoretické základy a druhá část na ukázky příkladů dobré praxe.

1) 22.10.2020 

 • Základy cirkulární ekonomiky (lektor: Soňa Jonášová, INCIEN): Co je cirkulární ekonomika – základní informace potřebné k pochopení celého systému a k tomu, jak můžeme cirkulární ekonomiku použít v cirkulárních zakázkách.  
 • Jak vypadá cirkulární kancelář? (Laura Mitroliosová, CIRA Advisory): Odpady, voda, energie, stravování, doprava – všechny tyto aspekty jsou zohledněné, když firmy začínají se svou vlastní cirkulární laboratoří ve firmě.  

2) 12.11.2020 

 • Jak vypadá cirkulární energie budoucnosti? (Petr Novotný, INCIEN): dostupné cirkulární zdroje energie, energie z odpadu a obnovitelných zdrojů, řešení v praxi 
 • Pozitivní externality přechodu na obnovitelné zdroje energie (Stanislav Chvála, Nano Energies): dopad využívání energie z obnovitelných zdrojů na životní prostředí 

3) 3.12.2020 

 • EU Green Deal & Akční plán pro cirkulární ekonomiku(Soňa Jonášová, INCIEN): klimaticky neutrální cirkulární ekonomika – příležitosti, konkrétní příklady, přehled legislativních změn. 
 • Cirkulární ekonomika v gastronomii a cateringu (Bára Kebová, INCIEN): Provozy, které se principy cirkulární ekonomiky inspirují, mohou díky jednoduchým změnám šetřit nejenom životní prostředí, ale i peníze.  

4) 7.1.2020 

 • Cirkularita ve stavebních projektech z pohledu práva: co všechno české právo umožňuje a co naopak zakazuje 
 • CE & demolice a re cyklace stavebního odpadu (Tereza Pavlů, UCEEB; Karel Fronk, SKANSKA): možnosti využití recyklátů, poznatky z výzkumu, rozvoj trhu s recykláty, příklady dobré praxe. 

5) 28.1.2021 

 • Proč zadávat cirkulárně? (Soňa Jonášová, INCIEN): Dopady na lokální ekonomiku & ekosystému & tvorbu pracovních míst.   
 • Druhý život nábytku: Příklad praxe změny přístupu k prodeji nábytku z druhé ruky a poskytování vybavení na klíč bez nutnosti vlastnictví.   

6) 18.2.2021 

 • Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání? (zástupce MPSV): Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí.  
 • Cirkularita při nákupu nábytku (zástupce MPSV): představení publikace dobrých příkladů praxe a konkrétních návodů 

7) 11.3.2021 

 • Nákup vlastního vs. produkt jako služba (INCIEN): Jak formulovat a definovat zakázku: Funkční požadavky vs. technické požadavky (Praktické cvičení: Potřebujeme mít kde sedět vs. chceme dodat 10 zelených židlí)  
 • Tisk jako služba (Kristýna Kutilová, Copymat): Přednáška o nahrazení nákupů elektroniky, zejména tiskáren, tiskovou službou. 

8) 8.4.2021 

 • Jak a kde začít s aplikací cirkularity do praxe vlastních zakázek? (INCIEN): Jak vybrat vhodnou skupinu produktů, která je vhodná pro první cirkulární zakázky - čím je vhodné začít, kde je naopak cirkularita složitá (prioritizace a kritéria pro prioritizaci z pohledu jednotlivé organizace)  
 • Praktické informace k výběru a práci na vlastním projektu (INCIEN, KROUPA & HELÁN): Účastníci si vyberou konkrétní zakázku, kterou do května 2021 zadají nebo zkusí připravit dle principů cirkulární ekonomiky.   

9) 29.4.2021 

 • Definice kritérií cirkularity pro vlastní podnik (INCIEN): Účastníci semináře si definují, co pro danou organizaci znamená cirkularita a na co se chtějí z cirkulární ekonomiky ve svých zakázkách zaměřit.  
 • Cirkularita jako příležitost pro inovace: cirkularita jako konkurenční výhoda  

10) 20.5.2021 

 • Jak, kde a kdy se (ne)hodí cirkulární kritéria v konkrétních zakázkách (INCIEN, KROUPA & HELÁN): Měření a posuzování cirkularity - konkrétní měřící nástroje, způsoby posuzování cirkularity v zakázkách, způsoby výběru vhodného dodavatele, diskuze nad mírou konkretizace, která je v jednotlivých projektech žádaná  
 • Funkční spolupráce v procesu zadávání (MPSV): spolupráce v rámci organizace, s dodavateli – předsoutěžní dialog, právní aspekty předsoutěžní , podpora vzájemné spolupráce mezi dodavateli  
   

Cena:   

 • Firmy | komerční subjekty: 14 000 Kč bez DPH  
 • Neziskové organizace | veřejné instituce | zástupce samospráv: 7 000 Kč  bez DPH
 • Organizace, které se připojí k Memorandu: Cirkulární ekonomika ve veřejných zakázkách  budou mít 50% slevu z vložného jako motivaci pro úspěšnou realizaci vlastních projektů   

Přidejte se k nám do skupiny na LinkedIn, kde jsou umisťovány novinky týkající se kurzu & tématu CE ve veřejných zakázkách.

Mediální partneři