MEMORANDUM

Naším cílem je taktéž uzavřít první Českou Cirkulární dohodu, která navazuje na velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících s ekologickými, a v našem případě cirkulárními, aspekty.

V rámci spolupráce se společně zavážeme, že do jednoho roku, každý z nás, připraví alespoň jednu veřejnou zakázku, kde je využit princip cirkulárního „oběhového“ hospodářství. Zároveň chceme své zkušenosti vzájemně sdílet a připravit tak základy pro častější využití cirkulárního zadávání. Podpis memoranda není podmíněn, avšak skvěle se doplňuje s unikátním vzdělávacím kurzem Akademie cirkulárního zadávání. Ten vznikl na základě poptávky od veřejných i soukromých zadavatelů po vzdělávacím formátu, který kombinuje prvky cirkularity a veřejného i soukromého zadávání. Pro partnery Memoranda je navíc tento vzdělávací kurz dostupný za poloviční cenu.  

Memorandum: Cirkulární zadávání veřejných zakázek

 1. Memorandum nabízí společnostem, občanům a organizacím příležitost spolupracovat s veřejnou správou na udržitelné ekonomice. Cílem Memoranda je realizovat oběhové hospodářství a stimulovat český trh k udržitelnému využití vzácných surovin, opětovnému použití materiálů a předcházení vzniku odpadu.
  .
 2. Tímto Memorandem chtějí její účastníci přispět k realizaci cirkulární ekonomiky prostřednictvím zadávání cirkulárních veřejných zakázek. Hlavním cílem je vyvinout metody zadávání cirkulárních zakázek založené na praktických zkušenostech z pilotních projektů, a pomoci tak veřejným zadavatelům i dalším subjektům podílejícím se na procesech veřejného investování, získat praktické zkušenosti, dovednosti a znalosti v oblasti cirkulárního nákupu.
  .
 3. Za výše uvedeným účelem si veřejní zadavatelé účastnící se tohoto Memoranda stanovili za cíl zahájit s pomocí dalších účastníků Memoranda v roce 2020 alespoň jeden proces cirkulárního veřejného zadávání a sdělit ostatním účastníkům této dohody dosažené znalosti a zkušenosti v dané oblasti.
  .
 4. Účastníci tohoto Memoranda mají zájem podniknout kroky v následujících oblastech:

  a. Zajištění vstupů a implementace: V letech 2020–2021 hodlají účastníci této dohody zahájit provádění pilotních projektů cirkulárního veřejného zadávání.

  b. Výměna znalostí: V letech 2020–2021 mají účastníci této dohody zájem vyměňovat si znalosti v oblasti cirkulárního veřejného zadávání formou pracovních skupin, workshopů, seminářů a jiných metod výměny praktických příkladů, sdílení znalostí a zkušeností konkrétních projektů.

  c. Podpora povědomí široké veřejnosti: Účastníci této dohody hodlají sdílet a zveřejňovat poznatky a zkušenosti týkající se faktorů úspěchu a neúspěchu při cirkulárním veřejném zadávání s širokou veřejnosti.

  d. Udržitelná spolupráce: Účastníci této dohody hodlají zkoumat, jak může být navázána další spolupráce po skončení pilotních projektů.
  .

 5. Výměna informací a údajů mezi účastníky Memoranda, případně poskytování informací navenek ve vztahu ke třetím stranám či široké veřejnosti, bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s ohledem na ochranu hospodářské soutěže, ochranu důvěrných informací a obchodního tajemství.
  .
 6. Účastníci Memoranda výslovně prohlašují, že cíle a závazky formulované v této dohodě mají povahu přihlášení se k obecným hodnotám cirkulární ekonomiky a nejsou právně závazná.
  .
 7. Role a činnosti účastníků Memoranda při naplňování cílů této dohody jsou podrobněji vymezeny v pracovní příloze Memorandum: multiplikace hodnoty, která je součástí této dohody.
  .
 8. Toto Memorandum nabývá platnosti den po podpisu a končí 30. září 2021.

 

Podpisy stran:

Chci podepsat Memorandum

Zanechte nám svůj kontakt, budeme vás informovat o následném postupu k podpisu Memoranda.

Memorandum již podepsali: