Lóže U Tří Hvězd

Vítejte na stránkách zednářské Lóže U Tří Hvězd. 

V této loži se my bratři společně snažíme vytvořit prostředí, které je zdrojem inspirace pro profánní život, místem, kde je možno zapomenout na starosti všedního dne, zamyslet se nad hlubším smyslem existence a nabrat nové duševní síly. Věříme, že tato snaha je přínosem nejen členům řádu, ale všem lidem.

Informace o nás

Lóže U tří hvězd tradičně spojovala muže různých národností, různých politických názorů, odlišného vyznání, různého věku i životních zkušeností. Je společenstvím vnitřně svobodných mužů, kteří se po zralé úvaze přihlásili k ideálům řádu svobodných zednářů. Mužů, kteří se navzájem nazývají bratry a bratry v pravdě jsou. Společně se snaží, v duchu tolerance, prostřednictvím rituálů, symbolů, i přátelských setkání o poznání sebe sama, o mravní a duchovní růst svůj i celé společnosti.

Lóže není náboženskou či esoterickou společností. Není ani osvětovou, politickou či charitativní organizací nebo jen klubem pro využití volného času. Je spíše od všeho trochu, pro každého člena je ten či onen aspekt důležitější. Jednotlivé lóže po celém světě se svým charakterem, svou vnitřní atmosférou liší. Spojuje je ideál humanitní a iniciační podstata bratrstva, které zachovává prastaré rituály. Více zde 

STARÉ POVINNOSTI SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

O BOHU A NÁBOŽENSTVÍ

ZEDNÁŘ JE VÁZAN příslušností k Řádu, aby byl  poslušen mravního zákona ;  jestliže správně pochopil  Umění, nebude nikdy „stupid atheist” ani „irreligi­ous libertine”. ­

I723. 

A byli-li v dávných dobách zednáři povinni  vyznávati náboženství svého národa, nechť bylo  jakékoliv, jest nyní uznáváno za mnohem správ­nější, aby vyznávali ono náboženství, v němž  jsou všichni lidé zajedno, neboť ponechávají  každému jeho přesvědčení : totiž aby byli dobří  a poctiví muži, čestní a spravedliví, nechť se  různí vyznáním nebo přesvědčením; proto jest  zednářství pojítkem a prostředkem k založení  věrného přátelství mezi těmi, kteří by si jinak  byli zůstali cizími. ­

I726.

Zednáři poznali nejlépe ze všech lidí, že Bůh  jinak vidí, nežli člověk : člověk hledí na zevnějšek, kdežto Bůh hledí k srdci. - Jest tudíž zednář obzvláště vázán nejednati nikdy proti příkazům svého svědomí. - Nechť má člověk  náboženství jakékoliv nebo způsob bohoslužby  jakýkoliv, nemůže mu býti odepřeno přijetí do  Řádu, předpokládajíc, že věří ve Velikého Stavitele nebe a země, a plní svaté povinnosti  mravní. - Zednáři se spojují s ctnostnými lidmi  každého přesvědčení, a to pevným a utěšeným  svazkem bratrské lásky ; jsou nabádáni, aby  soucitně hleděli na poklesky lidské a usilovali  čistotou svého jednání prokázati vyšší úroveň  vyznání, k němuž se přiznávají. - Tak je zed­nářství střediskem dobrých a opravdových mu­žů, kteří by si jinak byli zůstali stále cizí. -

O OBČANSKÉ VRCHNOSTI, NEJVYŠŠÍ I PODŘÍZENÉ.

Zednář jest pokojný občan, poddaný správě  státu, ať bydlí neb pracuje kdekoliv a nikdy  nesmí býti zapleten do úkladů a spiknutí proti  míru a blahu národa, ani zanedbávati svých  povinností k úřadům.

Zednářství vždy kvetlo v dobách míru a vždy, trpělo válkou, krveproléváním a zmatkem. Proto ve všech dobách králové a knížata byli ochotni podporovati bratrstvo pro jeho mírumilovnost a lojálnost, jimiž také odzbrojuvali úštěpky svých nepřátel a zvedali vážnost bratrstva.

Ale stal-li by se z bratra buřič proti státu;  nesmí býti ve vzpouře podporován, nýbrž spíše  politován, jako člověk nešťastný; není-li zednáři dokázán žádný jiný přečin - jakoliv bratří, kteří zůstali státu věrni, jeho odboj mají a musí odsuzovati, aby nedávali vládě ani záminku ani oprávněný důvod k politické nedůvěře, nemůže býti z Lóže vyloučen a jeho  poměr k Lóži zůstane nezměněn.

O LÓŽÍCH.

Lóže jest místo, kde se shromažďují zednáři  k práci, k poučení a k zdokonalení v pravdách  starobylého učení. V přeneseném smyslu rozumějí se Lóží jak lidé, tak i místo, pročež každé řádné shromáždění nebo náležitě ustavená  schůze zednářů nazývá se Lóží. ­

Každý bratr musí patřiti k některé Lóži a býti  poslušen jak jejího domácího řádu, tak i základních pravidel bratrstva.

Lóže jest buď obecná nebo zvláštní, čemuž  nejlépe porozumíme, když ji navštěvujeme;  také jedině tam lze nabýti vědomostí o ustále­ných obyčejích a zvycích bratrstva.

Za starých časů nesměl ani mistr ani to­varyš opomíjeti Lóže, obzvláště když byl vy­zván, aby se dostavil, jinak jej stihla přísná  důtka, ačli neuznal mistr a dozorci, že pouze  nutnost mu bránila přijíti.

Ti, kdož jsou přijímáni ke členstvu některé Lóže, musí býti dobří a věrní muži , z dobrého rodu, muži zralého věku i rozumu, nesmějí to býti nevolníci ani ženy, ani lidé nepočestní anebo vykřičení, nýbrž mají to býti lidé dobré pověsti.

O MISTRECH A DOZORCÍCH, O TOVARYŠÍCH A UČEDNÍCÍCH.

Všechny zednářské hodnosti spočívají pouze  na skutečné ceně a osobních zásluhách jed­notlivce, aby Pánu bylo dobře poslouženo, aby  bratři nebyli zahanbeni, a Královské Umění  aby nebylo zlehčeno ; proto ani Mistr ani do­zorci nejsou voleni podle stáří, nýbrž pouze  podle zásluhy.

Není možno tyto věci vypsati a každý z bratří  musí dbáti svého místa a učiti se způsobem  bratrstvu vlastním.

Hledající mají však věděti, že žádný Mistr  nesmí přijmouti učedníka, nemá-li pro něho  řádného zaměstnání, a že může přijmouti je­nom bezvadného, jenž nemá tělesnou vadu ani  chybu, která by mu vadila a zabránila, aby se  z něho stal řádný vyučenec, schopný k službě  Mistrovu pánu, a aby se z něho mohl státi bratr  a časem i tovaryš, když si byl vysloužil leta  podle obyčejů, které vládnou v této zemi;  potom že musí býti z dobrého rodu, aby se mu  mohlo dostati cti, jestliže je k tomu náležitě způso­bilý, aby se stal z něho dozorce a potom i Mistr  Lóže a potom i Velkým Dozorcem a konečně,  podle zásluh i Velkým Mistrem všech Lóží.

Nikdo z bratří nemůže býti dozorcem, nebyl-li již před volbou tovaryšem; nikdo nemůže býti Mistrem, nebyl-li před volbou dozorcem; nikdo nemůže býti Velikým Dozorcem, nebyl-li před volbou Mistrem Lóže. Velikým Mistrem může býti jenom ten, kdo byl  již před volbou tovaryšem; to platí jen o šlechtici vysokého rodu a jemných mravů anebo o vynikajícím učenci, o vyhlášeném architektovi anebo o umělci, jenž měl počestné rodiče a jenž má podle mínění Lóží obzvláštní zásluhy.

Pro lepší, snadnější a důstojnější spravování  svého úřadu má Veliký Mistr právo voliti si  Zástupce Velikého Mistra, který jest nebo  již dříve byl Mistrem Lóže; ten jest oprávněn  jednati, jak by jednal Veliký Mistr, jeho představený ; jinak jest tomu, když představený jest  přítomen nebo jestliže dopisem zruší jeho pravomoc.

Těchto nejvyšších i podřízených vládců a  správců starobylé Lóže mají býti poslušni  všichni bratří, každý na svém místě, podle sta­rých zvyklostí a pravidel, pokorně, uctivě,  láskyplně a ochotně.

JAK SI POČÍNÁ BRATRSTVO PŘI PRÁCI.

Všichni zednáři mají poctivě pracovati všed­ního dne, aby mohli žíti počestně ve dnech svátečních ; čas, obvyklý podle zákonů země nebo ustálený zvykem, má býti zachováván. ­

Nejzkušenější z tovaryšů budiž vybrán a usta­noven za Mistra nebo dozorce nad dílem Pá­novým; ti, kdož pracují pod jeho dozorem, říkají mu Mistr.

Dělníci nechť se varují pomlouvati anebo urážeti se hanlivými přezdívkami; mají se oslovovati bratře anebo tovaryši a mají se jak v Lóži, tak i mimo ni chovati zdvořile.

Mistr, jenž si jest vědom své pronikavosti, má prováděti dílo Páně co nejrozumněji a dbáti jeho prospěchu jako vlastního ; nemá platiti bratřím nebo učedníkům více, než skutečně zasluhují. ­

Pokud Mistr a dělníci dostávají správně svou mzdu, mají býti věrni svému Pánu a čestně do­končiti svou práci, ať už jde o práci úkolovou anebo o práci za denní mzdu. ­

Nikdo nemá žárliti na bratra pro blahobyt, ani obtěžovati jej prosbami, ani ho vytlačovati neb zbavovati práce, je-li schopen sám ji do­končiti, neboť nikdo tak dobře nedokončí díla k prospěchu Pánovu, není-li od počátku dů­kladně obeznámen s návrhy a nákresy toho, kdo je začal. ­

Jestliže jest tovaryš určen za dozorce nad prací u Mistra, má býti spravedlivý k Mistru i k tovaryšům ; v nepřítomnosti Mistrově má pečlivě dohlížeti na práci k prospěchu Pánovu ; bratři mají ho poslouchati. ­

Všichni zaměstnaní zednáři mají skromně přijímati svoji mzdu, bez reptání a vzpurnosti, a neodcházeti od Mistra dříve, dokud práce není hotova. ­

Mladší bratr má býti poučován o práci, aby nekazil materiálu z nedostatečného porozumění, a aby prohloubil a upevnil bratrskou lásku. ­

Všechny pracovní nástroje buďtež schváleny Velikou Lóží. ­

Žádný dělník cizí nemá býti zaměstnán na díle patřícím zednářům, a svobodní zednáři nemají, kromě naléhavé nutnosti pracovati s těmi, kdož nejsou svobodni; též jim není dovoleno vyučovati dělníky a nepřijaté zednáře způso­bem, jakým by učili bratra nebo tovaryše. ­

O CHOVÁNÍ.

V otevřené Lóži.

Bez dovolení Mistrova nesmíte konati sou­kromých porad ani tvořiti uzavřených skupin, ani mluviti o čemkoliv drze nebo neslušně, ani přerušovati Mistra, dozorce, nebo kohokoliv z bratří, jenž mluví právě s Mistrem; není pří­pustno dělati posměšky a vtipy, když jest Lóže zaměstnána něčím vážným a důstojným, ani mluviti nevhodně pod jakoukoliv záminkou, nýbrž musíte ctíti Mistra, dozorce a druhy a míti je ve vážnosti. -

Jestliže je podána nějaká stížnost, bratr, který jest uznán vinným, podrobí se rozsudku Lóže, která jest náležitý a oprávněný soudce všech rozporů (ledaže by byl spor předložen k uvá­žení Veliké Lóži a té jsou povinni pře před­nésti, ovšem nebylo-li by tím dílo Páně zdržo­váno); nikdy nesmíte jíti před soud občanský s tím, co souvisí se zednářstvím, dokud není toho lóží uznána nezbytná potřeba.

Po ukončení Lóže, nežli se bratří rozejdou.

Smíte se veseliti mezi sebou nevinným způ­sobem, hostiti se vzájemně podle zámožnosti své, varujíce se každé přílišnosti; nevybízejte tovaryše k jídlu a pití přes jeho vůli, a nebraňte mu v odchodu, když ho volá povinnost; ne­mluvte ani nečiňte nic urážlivého, co by mohlo brániti nenucenému a volnému hovoru, protože to by porušilo soulad a zmařilo naše chvali­tebné záměry. ­

Soukromé hněvy a hádky nesmějí býti pře­neseny přes práh Lóže, právě jako jakékoliv pře o náboženství, národnost, státní politiku ; nebo lóži které jako zednáři přináležíme, jak již uvedeno, všeobecnému náboženství. Patříme také všem národům, jazykům a kmenům, a proto jsme mimo veškeru politiku, která jistě nikdy ne­přispěla k dobru Lóže, aniž kdy přispěje. ­

Tento předpis má být stále připomínán a přísně zachováván, zejména pak platí od času, kdy byla zavedena reformace v Britanii, anebo od té doby, kdy nastala rozluka mezi národy tohoto státu a mezi Římem.

Když se bratří potkají mimo Lóži a bez přítomnosti cizích.

Pozdravujte se vzájemně zdvořile, jak budete poučeni, nazývajíce se bratří, poučujíce se, jak za vhodné uznáte, bez přehlížení nebo přeslý­chání a bez vzájemného nátlaku nebo snižování úcty, jaká by příslušela kterémukoliv z bratří, kdyby nebyl zednářem: ­

Ačkoliv jsou všichni zednáři jako bratří rovnoprávni, nebéře zednářstvo nikomu z hod­nosti, kterou předtím měl, ale spíše jemu cti přidává, obzvláště, když se zasloužil o bratr­stvo, které musí prokazovati každému čest, jaká mu náleží, a vystříhati se nezpůsobu. ­

V přítomnosti nezednářů.

Buďte tak opatrní ve slovech i jednání, aby ani nejvtipnější cizinec nemohl poznati nebo nalézti něco, co není vhodné pro veřejnost; někdy musíte v hovoru i stranou odbočiti a obezřele si vésti ke cti ctihodného bratrstva. ­

Doma a vůči sousedům.

Jednejte tak, jak se na řádné a rozumné muže sluší, obzvláště nedávejte své rodině, přátelům a sousedům znáti záležitostí Lóže atd., ale abyste moudře pozvedli jak čest vlastní tak i čest staroslavného bratrstva, z důvodů, kterých ne­třeba zde rozebírati. ­

Dbejte také svého zdraví, nezůstávejte příliš pozdě a dlouho pohromadě mimo domov po ukončení Lóže; vystříhejte se obžerství a opil­ství, aby vaše rodiny nebyly zanedbávány a ne­trpěly, a sami jste se nestali neschopnými prace: ­

K cizímu bratru.

Buďte obezřetní a vyzkoušejte jej tak, jak vám káže opatrnost, abyste nebyli oklamáni ne­vědomým nebo pokrytcem ; takového musíte odmítnouti s opovržením a posměchem a vyvarovati se, abyste mu nedali příležitost dovtí­piti se něčeho. ­

Seznáte-li však, že jest jako opravdový a správný bratr, važte si ho ; má-li něčeho zapotřebí, musíte mu pomoci podle možnosti nebo doporučiti jej tam, kde mu může býti uleveno. ­

Musíte jej zaměstnati nějaký čas nebo dopo­ručiti tam, kde by byl zaměstnán; nejste však povinni pomáhati nad své síly; dejte přednost chudému, dobrému a poctivému bratru před každým jiným, kdo se nachází ve stejném postavení. ­

Konečně.

Všechna tato ustanovení máte zachovávati, jakož i ta, která vám budou jinak sdělena. Žijte v bratrské lásce, která tvoří základ a úhelní kámen, tmel a slávu tohoto starobylého bratr­stva; vystříhejte se všeho škorpení a hašteření, všech pomluv a očerňování, a nedovolte jiným, aby pomlouvali poctivého bratra, nýbrž braňte jeho cti a prokazujte mu dobré služby, pokud se to srovnává s vaší ctí a bezpečností, nic více.

Jestliže by některý z bratří vám ublížil, musíte hledati zadostučinění ve vlastní Lóži nebo v jeho Lóži; odtud se smíte odvolati k Veliké Lóži při čtvrtletním shromáždění, jak bylo chvalitebným zvykem našich předchůdců u všech národů. ­

Nikdy se neutíkejte ke státním soudům, leč v případě, kdy nelze věc jinak rozřešiti; vy­slechněte poctivé a přátelské domluvy Mistrovy a bratří, kteří chtějí zabrániti, abyste šli s cizin­cem před soud, nebo chtějí vás přiměti k rych­lému ukončení pře tak, abyste mohli s tím větší radostí a tím větším úspěchem po zed­nářsku pracovati; bratřím a Tovaryšům, kteří by šli před soud, mají Mistr a bratři vlídně přednésti zprostředkující návrhy, jimž se mají svářící se bratří s díky podrobiti; a je-li smíření nemožné, nechť vedou svou žalobu anebo při bez hněvu a bez zatrpklosti, ne obyčejným způsobem, nemluvíce a nečiníce nic, co by bránilo bratrské lásce, obnovení a upevnění dobré vůle, aby všichni viděli blahodárný vliv zednářství. ­

Tak jednali všichni praví zednáři od počátku a budou tak jednati až do konce času. ­

Amen, tak se staniž

Nadpis, klidně na dva tři řádky, který přiměje
návštěvníka, aby vám dal svůj kontakt.